Zhixiong Liu

Zhixiong Liu
Double bass
China

1. prize double bass, Rahn Musikpreis 2018
3. prize double bass, Rahn Musikpreis 2014
Scholarship holder Rahn Kulturfonds 2018